Home

giấy phép lưu hành sản phẩm

Giấy Phép Lưu Hành Sản Phẩm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu, dựa vào quyết định số 10/2010/QĐ-TTg cấp ngày 10 tháng 02 năm 2010

Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá dựa vào nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Đây là thủ tục bắt buộc các doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng khi muốn đưa một sản phẩm hay mặt hàng thực phẩm ra thị trường, nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.

giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy Phép An Toàn Thực Phẩm

Dựa vào Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 25/04/2012 Nghị định 38/2012/NĐ-C quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Theo đó các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành thực phẩm bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.